Kaip lengva būti arčiau gamtos...
Krepšelis 0

Taisyklės ir privatumo politika

Elektroninės parduotuvės egamtosproduktai.lt taisyklės ir privatumo politika
2023 m. birželio 09 d. redakcija

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios nuotoliniu būdu sudaromo prekių pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi elektronine parduotuve egamtosproduktai.lt (toliau – el. parduotuvė) sąlygas, asmens duomenų tvarkymą bei privatumo politiką. Šios taisyklės yra taikomos tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Šios taisyklės taip pat taikomos ir tais atvejais, kai Pirkėjas nuotoliniu būdu perka iš Fitoterapijos centro, MB, paskaitas, seminarus, įskaitant ir nuotoliniu būdu transliuojamus seminarus, paskaitas, konsultacijas.
1.2. El. parduotuvės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) – 6.228(11) straipsniais, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
1.3. Šiose Taisyklėse Pardavėjas yra Fitoterapijos centras, MB, kurios juridinis adresas yra Lapainios g. 23, Kaunas, įmonės kodas 133385743, PVM mokėtojo kodas LT333857413. 

1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse suprantamas kaip bet kuris fizinis asmuo, perkantis el. parduotuvėje ar kitaip besinaudojantis kitomis el. parduotuvės paslaugomis. Šioje el. parduotuvėje pirkti bei naudotis kitomis teikiamomis paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka. 
1.5. Pagal šias Taisykles tiek užsiregistravimas, tiek užsiregistravimas ir vėlesnis pirkimas šioje el. parduotuvėje laikytinas besąlygišku Pirkėjo patvirtinimu, jog jis turi teisę pirkti šioje el. parduotuvėje ar naudotis kitomis jos paslaugomis. 
1.6. Prekes pristatantis subjektas pagal šias Taisykles yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, nesvarbu, ar tai Pardavėjo atstovas, ar Pardavėjo partnerių atstovas, kuris pristato Pirkėjui jo užsakytas prekes, o taip pat pašto skyriaus darbuotojai, kai užsakytas prekes Pirkėjas pats atsiima pašto skyriuje. 
1.7. Banko įstaiga pagal šias Taisykles yra bet koks juridinis asmuo, pagal LR įstatymus turintis teisę pervesti Pirkėjo ar Pardavėjo pinigus į Pardavėjo ar Pirkėjo nurodytas sąskaitas šiose Taisyklėse numatytais atvejais. 
1.8. Pardavėjo išlaidos pagal šias Taisykles yra prekių grąžinimo Pardavėjui iš Pirkėjo išlaidos, prekių saugojimo pas prekių pristatymo subjektą išlaidos, visi ir bet kokie banko įstaigos mokesčiai, atsiradę tada, kai Pirkėjas sumoka už prekes Pardavėjui, o taip pat tada, kai Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus. 
1.9. Paslauga pagal šias Taisykles yra Pardavėjo Pirkėjui suteikiama tam tikro pobūdžio žodinė, rašytinė, vaizdinė arba bet kokia kita informacija, patarimas, konsultacija tiesiogiai arba nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.

2. Pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1. Šios Taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu prekių ar paslaugų užsakymu yra tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu sudaryta sutartimi (toliau gali būti Sutartis), kuri yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
2.2. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformuoja prekių ar paslaugų užsakymą ir jį perduoda Pardavėjui vykdyti, o Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad užsakymą gavo.
2.3. Norėdamas pirkti ar kitaip naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti el. parduotuvėje. Registracija pagal šias Taisykles suprantama kaip tam tikrų duomenų, reikalingų Pardavėjui vykdyti pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimas Pardavėjui. Registracija vykdoma Pirkėjui surašant duomenis el. parduotuvėje į joje skelbiamą registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ar/ir Pirkėjo užsakymą arba apriboti, arba nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve. Pirkėjas gali pirkti ir be registracijos, bet ir šiuo atveju galioja būtinumas pateikti apie save tokią informaciją, kad Pardavėjas galėtų įvykdyti Pirkėjui savo įsipareigojimus pristatyti prekę ar suteikti paslaugą.
2.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas juos privalo nedelsiant atnaujinti.

3. Pirkėjo teisės. Sutarties nutraukimas 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje el. parduotuvėje bei naudotis kitomis jos paslaugomis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir grąžinti iš Pardavėjo pirktas prekes.
3.3. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Laisvos formos atsisakymo pareiškimas siunčiamas elektroniniu paštu arba raštu; raštu teikiamas pareiškimas Pardavėją turi pasiekti per keturiolikos dienų sutarties atsisakymo terminą. Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna užsakytą prekę. Vėliau gauti pareiškimai nebus svarstomi.
3.4. Kartu su atsisakymo pareiškimu Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją. Be prekės pirkimo-pardavimo dokumento arba jo aiškiai įskaitomos kopijos prekės grąžinimui nepriimamos bei nevykdomi jokie kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai.
3.5. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą ir prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją, praneša Pirkėjui, kad gavo minėtus dokumentus. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Jei Pirkėjas nepateiks šiame punkte minėtų dokumentų, bet pristatys grąžinamą prekę arba ją išsiųs Pardavėjui, grąžinimo procedūra nebus atliekama – grąžinimui pateiktos prekės nebus priimtos, o atsiųstos prekės bus išsiųstos atgal Pirkėjui.
3.6. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;
2) sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
7) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo;
8) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, kurios yra pradėtos vykdyti ir kuriose numatyta vartotojo pareiga sumokėti kainą, jeigu yra visos šios sąlygos:
a) vartotojas aiškiai iš anksto sutiko, kad sutartis būtų pradėta vykdyti, nors nėra suėjęs teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo terminas;
b) vartotojas pripažino, kad jis netenka teisės atsisakyti sutarties;
c) verslininkas pateikė patvirtinimą pagal šio kodekso 6.228(8) straipsnio 6 dalį arba 6.228(9) straipsnio 5 dalį.
3.7. Po keturiolikos dienų nuo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties sudarymo dienos grąžinti iš Pardavėjo pirktas tinkamos kokybės prekes, nurodytas Mažmeninės prekybos taisyklių 15, 16 ir 17 punktuose, negalima.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ar paslaugas sutartą sumą per 3 darbo dienas, įskaitant pirkimo dieną.
4.2. Pirkėjas privalo priimti prekes ar paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pardavėjo išlaidas, patirtas dėl laiku neatnaujintų duomenų, kompensuoja Pirkėjas.
4.5. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
4.6. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių ar paslaugų užsakymą el. parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/arba su jomis nesutinka.
4.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis (vientisomis arba su bet kuria Taisyklių dalimi), jis privalo neužsisakyti prekių el. parduotuvėje ir nesinaudoti kitomis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.8. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, bet naudojasi bet kuriomis el. parduotuvės paslaugomis, bus laikomasi nuostatos, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
4.9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.
4.10. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje Rekvizitai nurodytomis adresais ir priemonėmis. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės, jei Pirkėjas dėl perduotų tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų patiria bet kokių nuostolių.
4.11. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.12. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu, nepateikęs Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą, atsisako priimti prekes iš kurjerio, nepasiima prekių iš pašto skyriaus, nepasiima prekių iš paštomato, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo bei grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šiuo atveju Pirkėjui grąžinami tik už prekes sumokėti pinigai, o pinigai, sumokėti už prekių pristatymą, negrąžinami, be to, iš Pirkėjui grąžinamų pinigų už nepriimtas prekes Pardavėjas išskaičiuoja grąžinimo Pardavėjui išlaidas bei visus ir bet kokius banko mokesčius.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, paskelbdamas naujas Taisykles ar jų papildymus bei pakeitimus el. parduotuvėje.
5.2. Naujos Taisyklės, jų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie yra paskelbiami šios el. parduotuvės skyriuje Taisyklės.
5.3. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikomasi nuostatos, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada ir be perspėjimo apriboti ar visiškai sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuve, o taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją ir jo anketą apie tai nepranešdamas Pirkėjui bei apie tai pranešti teisėsaugos organams.
5.5. Pardavėjas turi teisę bet kada laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, t. y. nutraukti nuotoliniu būdu sudarytą sutartį, jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už prekes per 3 darbo dienas, įskaitant užsakymo pateikimo dieną.
5.7. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo–pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių mažiausiai 3 kartus buvo pateikęs užsakymą, bet nesumokėjo už prekes ar paslaugas per 3 darbo dienas, kitaip atsisakė Pirkimo–pardavimo sutarties ar grąžino prekes 2 ir daugiau kartų be akivaizdžios priežasties.
5.8. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo–pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju be jokios matomos priežasties ir be jokių paaiškinimų.
5.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties.
5.10. Tokiu atveju, jei, sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, baigiasi prekės, o el. parduotuvės sistema leido suformuoti užsakymą ir Pirkėjas apmokėjo už prekes, pinigai Pirkėjui yra grąžinami per protingai trumpą laiką, bet ne vėliau, kaip per 7 darbo dienas, tokiu pačiu būdu, kokį naudojo Pirkėjas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai. Prekių grąžinimas

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitomis el. parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas, negalėdamas dėl tam tikrų aplinkybių pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma savo savybėmis labiau panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti savo savybėmis labiau panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per protingai trumpą laiką, bet ne vėliau, kaip per 7 darbo dienas, tokiu pačiu būdu, kokį naudojo Pirkėjas.
6.3. Prekės, pirktos elektroninėje parduotuvėje egamtosproduktai.lt, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniais, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
6.4. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir grąžinti iš Pardavėjo pirktas prekes.

6.5. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Laisvos formos atsisakymo pareiškimas siunčiamas elektroniniu paštu arba raštu; raštu teikiamas pareiškimas Pardavėją turi pasiekti per 14 dienų sutarties atsisakymo terminą. Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna užsakytą prekę. Vėliau gauti pareiškimai nebus svarstomi.
6.6. Kartu su atsisakymo pareiškimu Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją. Be prekės pirkimo-pardavimo dokumento arba jo aiškiai įskaitomos kopijos prekės grąžinimui nepriimamos bei nevykdomi jokie kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai.
6.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą ir prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją, praneša Pirkėjui, kad gavo minėtus dokumentus. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Jei Pirkėjas nepateiks šiame punkte minėtų dokumentų, bet pristatys grąžinamą prekę arba ją išsiųs Pardavėjui, grąžinimo procedūra nebus atliekama – grąžinimui pateiktos prekės nebus priimtos, o atsiųstos prekės bus išsiųstos atgal Pirkėjui.
6.8. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;
2) sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
7) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo.
6.9. Po keturiolikos dienų nuo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties sudarymo dienos grąžinti iš Pardavėjo pirktas tinkamos kokybės prekes, nurodytas Mažmeninės prekybos taisyklių 15, 16 ir 17 punktuose, negalima.
6.10. Prekės grąžinamos vaistažolių parduotuvėje „Gamtos produktai“, M. Daukšos g. 30, Kaunas, darbo dienomis nuo 11.00 iki 17.00 valandos arba išsiunčiamos Pardavėjo adresu. Prekes grąžinimui Pirkėjas siunčia ar į aukščiau nurodytą vietą pristato savo lėšomis, kurios Pirkėjui nekompensuojamos, išskyrus atvejus, kai grąžinamos ar keičiamos parduotos netinkamos kokybės prekės.
9.11. Grąžinamos prekės, kurioms galioja teisė jas grąžinti per keturiolika dienų, privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.) ir negali būti naudotos bei su aiškiai matomomis naudojimo žymėmis. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos, pateikiant prekių įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius, jei tokie buvo kartu su įsigytomis prekėmis, o taip pat kartu su nemokamomis dovanomis, suvenyrais, prekių pavyzdžiais, jei tokie buvo.
6.12. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos, yra sugadintos, netvarkingos, naudotos arba su matomomis naudojimo žymėmis (net ir nežymiomis) arba nėra tinkamai supakuotos, Pardavėjas nepriima tokių prekių, jų nekeičia į kitas prekes ir negrąžina už prekę bei jų pristatymą Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.13. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo dienos grąžinami Pirkėjui tokiu pat būdu, kokį naudojo Pirkėjas.
6.14. Už žodžiu arba raštu perskaitytas (perteiktas) paskaitas, pravestus seminarus, konsultacijas, nesvarbu, tai atlikta tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, pinigai negrąžinami.
6.15. Jokie kiti šiose Taisyklėse neaptarti ir įstatymų nenumatyti pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo būdai yra negalimi ir nesvarstytini.

7. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių ir paslaugų bei prekių pristatymo kainos el. parduotuvėje ir jau suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais su PVM. Kainos yra galutinės be jokių paslėptų ar akivaizdžių mokesčių ar prievolės mokėti daugiau, nei yra nurodoma suformuotame užsakyme. 
7.2. Pardavėjas pasilieka besąlyginę teisę keisti prekių, paslaugų ir prekių pristatymo kainas. Prekių, paslaugų ir prekių pristatymo kainos galioja tuo momentu, kai jos užsakomos. Vėlesnis prekių, paslaugų ar prekių pristatymo kainų pakeitimas jokiu būdu neįtakoja jau suformuoto Pirkėjo užsakymo.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes pavedimu per banką prekių užsakymo metu – tam yra numatyta speciali paslauga. Kiti atsiskaitymo būdai nėra numatyti ir netaikomi. 
7.4. Prekės nesiunčiamos, kol nėra gautas apmokėjimas už prekes. Prekės siuntimui pradedamos ruošti tik gavus užsakymo apmokėjimą. 
7.5. Paslaugos teikiamos tik gavus apmokėjimą.
7.6. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai buvo gautas užsakymo apmokėjimas.
7.7. Paslaugų suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai buvo gautas užsakymo apmokėjimas.

8. Prekių pristatymas. Paslaugų suteikimas

8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pats arba per savo partnerius Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. 
8.2. Į Kuršių Neriją užsakymai priimami tik išsirinkus prekių pristatymą paštu.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui prekes per 5 darbo dienas po apmokėjimo už prekes. Šis terminas pratęsiamas iki 30 dienų tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra Pirkėjo užsakytų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kai Pardavėjo sandėlyje nėra Pirkėjo užsakytų prekių, o Pirkėjas nesutinka laukti prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visus už prekes ir jų siuntimą sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Jei Pardavėjui dėl prekių trūkumo ar dėl bet kokių kitų priežasčių nepavyksta per 30 dienų įvykdyti Pirkėjo užsakymą, Pardavėjas grąžina Pirkėjui visus už prekes ir jų siuntimą sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas pasibaigus 30 d. laikotarpiui po prekių užsakymo. 
8.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti paslaugas per 10 darbo dienų. 
8.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas gali vėluoti dėl Force majeure(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840) arba dėl stichinių nelaimių, karo, kelio dangos sugadinimo, smarkių audrų, pūgų, gausiai iškritusio sniego, elektros energijos tiekimo sutrikimų, žemės drebėjimų, potvynių, žaibų ar kitų meteorologinių sąlygų, dėl kurių paslaugų suteikimas ar prekių pristatymas gali būti neįmanomas ar pavojingas prekes pristatantiems subjektams.
8.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba jas pats atsiimti pašto įstaigoje arba iš paštomatų ir (arba) į juos panašių savitarnos įrenginių. Jei Pirkėjui skirtas prekes priima (pasiima) ne pats Pirkėjas, o jo įgaliotas atstovas, tai laikomasi nuostatos, kad prekes priima (pasiima) pats Pirkėjas.
8.8. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristatančiu subjektu patikrinti siuntos būklę. 
8.9. Pasiimant prekes iš paštomatų ar kitų savitarnos įrenginių, siuntos būklę įvertina pats Pirkėjas ir, esant būtinybei, išsikviečia paštomatų paslaugos operatoriaus atstovą.
8.10. Pasiimant prekes pašto įstaigoje Pirkėjas privalo pasirašyti pašto siuntos registracijos knygoje ir privalo iškart patikrinti siuntos būklę pašto darbuotojų akivaizdoje. 
8.11. Pirkėjui pasirašius bet kokiame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente arba užvėrus paštomato ar kito savitarnos įrenginio dureles, laikomasi nuostatos, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. 
8.12. Jei Pirkėjas nepatikrino siuntos būklės kurjerio ar pašto darbuotojų akivaizdoje ir, jei netenkina siuntos būklė, nepateikė jiems pretenzijų ar neišsikvietė paštomatų paslaugos operatoriaus atstovo ir jam nepateikė pretenzijų, Pirkėjas prarandą teisę jas teikti vėliau.
8.13. Prekių pristatymo būdai ir jo kaina yra nurodyti šiame el. parduotuvės puslapyje https://egamtosproduktai.lt/pages/kaip-pirkti-pristatymo-kainos ir dar kartą aiškiai matomi prekių ar paslaugų užsakymo metu.
8.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.15. Pardavėjas Pirkėjui nesudaro galimybės užsakytas prekes atsiimti kokioje nors Pardavėjo nustatytoje vietoje. Jeigu Pirkėjas pageidauja, jis gali Pardavėjo siūlomų prekių nusipirkti parduotuvėje „Gamtos produktai“, Kaunas, M. Daukšos g. 30.
8.16. Parduotuvėje „Gamtos produktai“ ir el. parduotuvėje kainos ir prekių asortimentas gali skirtis.
8.17. Už Lietuvos ribų prekės siunčiamos tik iš anksto susitarus. Pardavėjas tokiu atveju neprisiima jokių įsipareigojimų dėl muito mokesčių sumokėjimų Pirkėjo buvimo šalyje, draudimų Pirkėjui gauti prekes ir pan. Tik Pirkėjas yra atsakingas ir neša bet kokią atsakomybę dėl užsakytų prekių. Bet kam, bet kokioms institucijoms ar pareigūnams sulaikius prekes už Lietuvos ribų ar nusprendus sulaikymo vietoje prekes grąžinti Pardavėjui, Pardavėjas prekių atgal nepriima ir pinigų už jas negrąžina. Prašome iš anksto įvertinti savo galimybes ir buvimo šalies įstatymus.

9. Prekių kokybės garantija ir pakuotės

9.1. Šioje el. parduotuvėje parduodamų prekių tinkamumo vartoti terminai yra tokie, kokius nustatė gamintojas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui tinkamo vartoti termino prekes.
9.3. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui parduoti bet kokio tinkamumo vartoti termino prekes, bet ne trumpesnio, nei Pirkėjas galėtų realiai pasinaudoti prekėmis iki tinkamumo vartoti termino pabaigos, jei jis pradėtų jas vartoti iš karto, gavęs jas iš Pardavėjo.
9.4. Šioje el. parduotuvėje prekės ir prekių pakuotės, vaizduojamos nuotraukose, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali skirtis nuo realaus prekių pakuočių dydžio, formų ir spalvos. 
9.5. Jei nuotraukoje yra kelios panašios prekės ar jų grupė, reikia suprasti, kad parduodama yra vienos prekės viena pakuotė, kuri yra aprašyta ir nurodyta kaina yra vienos prekės vienos pakuotės kaina.

10. Asmens duomenų tvarkymas. Privatumo politika

10.1. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir kiti teisės aktai bei 2018 m. gegužės 25 dieną įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
10.2. El. parduotuvės sklandžiam darbui reikalingi tam tikri jūsų duomenys bei būtinybė į jūsų įrenginį persiųsti slapukus. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu. Tinklalapio administratorius (Pardavėjas) taip pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis. Renkami tokie duomenys:
10.2.1. duomenys, kuriuos perduoda pats Pirkėjas: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje ir tampate vartotoju arba be registracijos perkate mūsų el. parduotuvėje, mes renkame ir saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje arba suformuotame užsakyme, kai perkate be registracijos (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas);
10.2.2. duomenys, kuriuos užfiksuoja kompiuterinė technika (IP adresas, data, laikas, šalis, naršyklės pavadinimas, prisijungimo įrenginio tipas ir pan.);
10.2.3. el. parduotuvė į Pirkėjo kompiuterį persiunčia slapukus. Slapukai – tam tikra trumpa tekstinė informacija, kurią el. parduotuvė patalpina naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose naršymo įrenginiuose. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik tada, jei tą leidžia Pirkėjo kompiuterio ar kito įrenginio nustatymai. Slapukai palengvina naršymą el. parduotuvėje, nes greičiau identifikuoja jus ir įsimena jūsų anksčiau atliktus veiksmus. Slapukai nerenka jūsų asmeninės informacijos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus arba tiesiog juos ištrinti savo kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo el. parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų jos funkcijų veikimą arba net visai blokuoti prieigą prie el. parduotuvės. Norėdami nustatyti reikiamas ar norimas slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis arba informacijos ieškokite čia: www.allaboutcookies.org.10.3. Asmens duomenys saugojami ne trumpiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau, kaip 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo pirkimo el. parduotuvėje. Finansiniai dokumentai su juose užfiksuotais asmens duomenimis, tiek elektroniniai, tiek popieriniai, saugojami įstatymuose numatytą laiką, kuris niekaip nepriklauso nuo Pardavėjo.  
10.4. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami (saugiai ištrinami) be jokio įspėjimo ar kito pranešimo Pirkėjui. Pardavėjas, įvykdęs sutartį su Pirkėju (išsiuntęs Pirkėjui prekes ir gavęs patvirtinimą apie tai), turi teisę be jokio įspėjimo ar pranešimo Pirkėjui iš karto sunaikinti visus saugomus duomenis, juos ištrindamas iš el. parduotuvės duomenų bazės, išskyrus tuos duomenis, kurie reikalingi nustatyti finansinių operacijų faktui ir aplinkybėms, nes to reikalauja kiti įstatymai. Asmens duomenų panaikinimas Pardavėjo nuožiūra yra (arba gali būti) ekonominio pobūdžio – saugoti duomenis kainuoja; kuo mažiau duomenų saugoma, tuo Pardavėjas patiria mažiau sąnaudų. Pirkėjai, nesutinkantys su šia mūsų nuostata, privalo nepirkti Pardavėjo prekių ar paslaugų. Jei Pirkėjas sudaro su Pardavėju pirkimo–pardavimo sutartį, laikomasi nuostatos, kad Pirkėjas sutinka su čia aprašytomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
10.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
10.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
10.7. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tokiais tikslais: 
10.7.1. įvykdyti Pirkėjo prekių ir paslaugų užsakymą (-us); 
10.7.2. pirkimo–pardavimo finansinių dokumentų išrašymui;
10.7.3. informacijos, susijusios su prekių užsakymu ir jų pristatymu (galimos užklausos el. paštu, trumposiomis žinutėmis ar tiesioginiu skambučiu, norint patikslinti užsakymą, adresą, pristatymo laiką ar pan.) apsikeitimui;
10.7.4. tiesioginės rinkodaros tikslais.
10.8. Tiesioginė rinkodara.
10.8.1. Mes galime naudoti jūsų pateiktus kontaktinius duomenis tiesioginei rinkodarai.
10.8.2. Šie tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti suasmeninti, atsižvelgiant į bet kokią kitą informaciją, kurią mums pateikėte (pvz., vietą, socialinių tinklų profilio informaciją ir pan.).
10.8.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginei rinkodarai gali būti panaudoti ne tik turint išankstinį jūsų sutikimą, bet ir remiantis teisėtu Svetainės interesu (informuoti jus apie esamas ar naujai siūlomas prekes ar paslaugas, jų kainas, savybes, teikti pasiūlymus, naujas galimybes ir pan.).
10.8.4. Su jumis Svetainė gali susisiekti ir be sutikimo, jei siūlomos esamos ar naujos Svetainės prekės ar paslaugos, klausiama nuomonės dėl prekių ar paslaugų, prašoma pateikti prekių ar paslaugų įvertinimą ar prašoma parašyti (atsiųsti) atsiliepimą apie tai. Šiais atvejais Svetainė suteikia paprastai ir lengvai įgyvendinamas galimybes ar (ir) priemones nesutikti ar (ir) atsisakyti minėtų Svetainės rinkodaros veiksmų.
10.8.5. Jei norite atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai ir atsisakyti gauti iš mūsų naujienlaiškius ar kitą informaciją, galite bet kada tai padaryti vadovaudamiesi gautame el. laiške pateiktomis atšaukimo instrukcijomis arba paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų naujienlaiškių apačioje, arba išsiųsdami mums laišką šios el. parduotuvės skyriuje Rekvizitai nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir būdais su prašymu nutraukti rinkodaros veiksmus ir jūsų duomenų tvarkymą.

10.9. Pardavėjas gali (bet neprivalo) statistikos bei el. parduotuvės funkcionalumo gerinimo tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, pavyzdžiui duomenis apie įsigytas prekes (prekės pavadinimas ir jos kiekis), apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtų prekių ir puslapių skaičių, interneto naršyklės pavadinimą, bet neapsiribojant. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi neatskleidžiant Pirkėjo tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę, nes minėti duomenys nėra niekaip susieti su asmens duomenimis ir statistinius duomenis galima paimti atskirai nuo asmens duomenų. 
10.10. Pardavėjas asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir tam tikrais atvejais telefono numerį) gali perduoti tik: 
10.10.1. Pirkėjo užsakytų prekių pristatymo tarnyboms (kurjerių ir pašto tarnyboms), kad iki galo būtų įvykdyta pirkimo–pardavimo sutartis; 
10.10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai kreipiasi teisėsaugos organų ar mokesčių administratoriaus atstovai.
10.11. Naudojamos tokios apsaugos priemonės:
10.11.1. Visi Pardavėjo el. parduotuvės duomenys yra saugojami kompanijos Shopify Inc., Otava, Kanada, serveriuose. Kompanija Shopify Inc. užtikrina aukščiausius duomenų apsaugos standartus ir asmens duomenis saugo pagal BDAR reikalavimus. Shopify Inc. pati Pirkėjų duomenų nerenka, jų neapdoroja ir tretiesiems asmenims jų neperduoda. Apie tai mums pranešė Shopify Inc. Jūs taip pat galite apie tai pasiskaityti (anglų k.), jei kreipsitės į mus. Kad asmens duomenų apsauga atitiktų BDAR reikalavimus, Shopify Inc. Europoje tuo tikslu įsteigė padalinį Shopify International Limited, Dublinas, Airija.
10.11.2. Parduotuvė apsaugota nuolat keičiamais slaptažodžiais.
10.11.3. Mūsų kompiuteriuose yra įdiegtos patikimos antivirusinės programos ir suaktyvintos kompiuterių apsaugos sistemos bei įjungtos ugniasienės.
10.12. Pardavėjui perdavus siuntą kurjeriui ar pašto darbuotojui, už tolimesnį asmens duomenų saugumą atsako minėti subjektai, o už neteisingą ir neteisėtą asmens duomenų naudojimą, rinkimą ar praradimą nuo siuntos perdavimo momento, jeigu tokie įvyktų, Pardavėjas neatsako.
10.13. Pardavėjas pasilieka teisę, esant būtinumui, finansinius pirkimo–pardavimo dokumentus ir konsultacijų atsakymus siųsti el. paštu. Mūsų el. pašto paslaugas teikia patikimos Lietuvoje esančios įmonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. Mūsų kompiuteriuose yra įdiegtos patikimos antivirusinės programos ir suaktyvintos kompiuterių apsaugos sistemos bei įjungtos ugniasienės. Pirkėjas, į kurio kompiuterį bus siunčiama asmens duomenų požiūriu jautri informacija, pats turi pasirūpinti, kad Pardavėjo siunčiami asmens duomenys jo kompiuteryje nebūtų prienami tretiesiems asmenims. Už asmens duomenų saugumą Pirkėjo kompiuteryje Pardavėjas neatsako. Jei Pirkėjas nesutinka gauti tam tikrų dokumentų el. paštu, Pirkėjas tokiu atveju turi nesinaudoti mūsų paslaugomis.
10.14. Teikiant konsultacijų paslaugas, Pardavėjas nefiksuoja, nerenka, neapdoroja ir iš viso nekreipia dėmesio į jam perduodamuose medicininiuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis. Pirkėjai patys turi pasirūpinti, kad asmens duomenų nesimatytų. Priešingu atveju Pardavėjas neatsako už tokių asmens duomenų saugumą.
10.15. Pirkėjas mokėjimą už prekes ar paslaugas atlieka pats banko įstaigoje, banko internetinės bankininkystės sistemoje ar kitoje įstaigoje, todėl Pirkėjo bankinių duomenų Pardavėjas el. parduotuvėje nemato, jų nerenka ir netvarko. 
10.16. Pirkėjas už savo bankinių duomenų saugumą atsako pats, nes nei Pirkėjas, nei Pirkėjo jo bankas ar kiti mokėjimo subjektai Pardavėjui bankinių duomenų neperduoda ir Pardavėjas jų nerenka, nesaugo ir netvarko.
10.17. Už duomenų teisingumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
10.18. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, juos sunaikinti arba sustabdyti duomenų tvarkymą, išskyrus jų saugojimą įstatymų numatyta tvarka. Reikalavimas sunaikinti duomenis negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.
10.19. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo tvarkomais duomenimis bei prašyti juos perkelti. Duomenų perkėlimo formatą nustato tik Pardavėjas.
10.20. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, pateikia Pirkėjui atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos. 
10.21. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu, įprastu paštu ar įteikiant asmeniškai) adresais, nurodytais šios el. parduotuvės skyriuje Rekvizitai.
10.22. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešęs keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos anketoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir/ar Pirkėjo patirtus nuostolius.
11.2. Už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve, atsako Pirkėjas.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. 
11.4. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį pripažįsta kaip Pirkėją. Tokio trečiojo asmens užsakytas prekes ar paslaugas privalo apmokėti Pirkėjas.
11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Visi paminėti prekių ženklai yra tik tų ženklų savininkų nuosavybė.
11.7. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ar paslaugų suteikimo metu gautą bet kokio pobūdžio ir formos informaciją.
11.8. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui naudojantis Pardavėjo suteiktomis paslaugomis bei Pirkėjui pritaikant jas tretiesiems asmenims.
11.9. Pardavėjas niekaip neatsako ir neneša jokios atsakomybės už neišsipildžiusius lūkesčius Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ir/ar Pirkėjui naudojantis Pardavėjo paslaugomis.
11.10. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11.11. Pardavėjas neatsako už prekes pristatančio subjekto darbo kokybę.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus reikalingus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 
12.2. Esant būtinybei patikslinti pristatymo laiką ar vietą, prekes pristatantis subjektas turi teisę paskambinti Pirkėjui jo registracijos anketoje nurodytu telefono numeriu.
12.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje Rekvizitai nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir būdais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. 
13.3. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.